Při objednávce nad 1000 Kč je doprava zdarma.

Reklamační řád

Reklamační řád e-shopu www.foodworld.cz provozovaného společností MEX Trading s.r.o., IČ: 03439917, se sídlem Matějská 2368/6, Dejvice, 160 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231247 (dále jen FOODWORLD nebo Prodávající)

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek e-shopu FOODWORLD. Před objednáním zboží je Kupující povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího.

Má se za to, že Kupující podáním své objednávky na odběr zboží prostřednictvím e-shopu FOODWORLD potvrzuje, že s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami souhlasí.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje FOODWORLD ke každému zakoupenému zboží dodací list – fakturu, která obsahuje všechny potřebné údaje pro uplatnění případné reklamace.

 

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce:

 • v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady

Výjimkou jsou:

 • potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti právními předpisy nevyžaduje (lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 % a více, žvýkačky, limonády, ovocné šťávy)
 • potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé. U těchto výrobků je Kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději do 24 hodin po koupi, pokud prodávající nestanoví jinak.

Záruční doba začíná běžet dnem, na který si Kupující zboží objednal, ke kterému je vystavena faktura a dle Obchodních podmínek si zboží kupující má převzít.

 

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned ve výdejním místě.

 • Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího například předložením prodejního dokladu. U zboží, u kterého byl od výrobce přiložen záruční list, je kupující povinen doložit i tento záruční list.
 • Kupující uplatňuje reklamaci ve Výdejním místě FOODWORLDu, případně po telefonické domluvě zasláním zpět na adresu Prodávajícího.
 • Pokud se zákazník na místě nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Zákazníkovi cena vráceného zboží vyplacena v hotovosti nebo poskytnuta sleva na další nákup.
 • Pokud se jedná o zboží, které je nutno reklamovat u výrobce nebo dodavatele a nelze vyřídit reklamaci ihned, bude Kupujícímu vystaveno potvrzení o příjmu zboží, které zůstává majetkem kupujícího po dobu vyřizování reklamace. V potvrzení bude uvedeno, kdy Kupující uplatnil nárok na reklamaci, co je předmětem reklamace

IV. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Práva kupujícího na uplatnění reklamace zanikají v těchto případech:

 • reklamace nebyla uplatněna v záruční době
 • zboží bylo mechanicky poškozeno nebo používáno v podmínkách neodpovídajících podmínkám uvedených výrobcem
 • vada vznikla neodbornou manipulací a instalací
 • zboží bylo zcela či částečně spotřebováno
 • kupující při koupi zboží o vadě věděl
 • na vadu již byla poskytnuta sleva
 • při pozdějším převzetí objednaného zboží z důvodu na straně zákazníka nelze reklamovat potraviny určené k rychlé spotřebě

Prodávající nezodpovídá za vady, které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo nesprávným použitím výrobku.

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada na zboží projeví, a to v průběhu záruční doby. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v komplikovaných případech nejdéle do 3 pracovních dnů.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) Prodávajícím do dne vyřízení Prodávajícím. Reklamace zboží vyřizuje FOODWORLD bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • Po vyřízení reklamace je Kupující vyzván k vyzvednutí zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata k reklamaci.
 • Kupující je povinen vyzvednout reklamované zboží do 30 dnů ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je Prodávající oprávněn naložit se zbožím dle svého uvážení.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit podle následujícího článku. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu v rámci svojí podnikatelské činnosti, takovou možnost nemá.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a které z hygienických důvodů není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

V případě produktů prodávajícího se uplatní zejména následující:

Zboží bude kupujícímu umožněno vrátit pouze v případě, kdy kupující prodávajícímu ověřitelně prokáže, že zboží uchoval v předepsaných skladovacích a dopravních podmínkách. Prodávající má právo sám rozhodnout o tom, jestli je pro něj doložení splnění skladovacích a dopravních podmínek dostatečné. Pokud toto kupující prodávajícímu ověřitelně a důvěryhodně neprokáže, nemá právo toto zboží vrátit.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto reklamačního řádu je v rozporu s právními předpisy, platí ustanovení právních předpisů.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2022

Společnost si vyhrazuje právo změny a doplnění tohoto reklamačního řádu. Změny a doplňky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti.