Při objednávce nad 1000 Kč je doprava zdarma.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro www.foodworld.cz

Provozovatelem portálu www.foodworld.cz je společnost MEX Trading s.r.o., IČ: 03439917, se sídlem Matějská 2368/6, Dejvice, 160 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231247.

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Zde uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a to prodávajícího (dále jen „Foodworld“) a kupujícího (dále jen „Zákazník“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem za účelem přímé spotřeby.

1.3. Foodworld může jednostranně doplňovat či měnit znění všeobecných obchodních podmínek, čímž však nejsou dotčena práva ani povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. Uzavření smlouvy mezi Foodworldem a Zákazníkem

2.1. Foodworld na internetovém portálu www.foodworld.cz propaguje a nabízí ke koupi potravinářské zboží, konkrétně nealkoholické nápoje. Veškeré ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Možnost uzavření smlouvy na zboží za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu v případě speciálních akcí zůstává platná po dobu uvedenou na www.Foodworld.cz.

2.3. Zákazníkem objednané produkty z www.foodworld.cz jsou pro účely uzavírání smlouvy a realizace práv a povinností ze smlouvy dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Zákazník si je při objednávání zboží vědom následujících povinností vůči Foodworldu a zaručuje následující:

 1. a)je plně svéprávný, zejména s ohledem na svůj věk, případně jej zastupuje zákonný zástupce,
 2. b)všechny údaje poskytnuté Foodworldu jsou pravdivé, přesné a úplné,
 3. c)platbou za Nákup neporušuje práva třetích osob a je oprávněn použít finanční zdroje užité na zaplacení,
 4. d)před zahájením užívání internetového portálu foodworld.cz se důkladně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi.

2.5. Pro uzavření smlouvy zvolí Zákazník požadované množství produktů, poté zadá adresu, kam mu bude zboží doručováno, telefonní číslo, email, případně další důležité informace nutné pro úspěšné předání zásilky (dále jen „Objednávka“).

2.6. Zákazník odešle Foodworldu objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje, které jsou v Objednávce uvedené jsou jejím odesláním považovány za správné. Foodworld po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na emailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.7. Foodworld je oprávněn Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky, a to buď písemně nebo telefonicky.

2.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením Smlouvy, jako jsou např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd. si vždy hradí Zákazník sám.

2.9. Zákazník bere na vědomí, že Foodworld není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které již dříve výrazným způsobem porušily smlouvu či zde uváděné všeobecné obchodní podmínky.

 

III. Změna Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka od chvíle jejího dokončení na portálu www.foodworld.cz závazná, její změna je možná pouze v případě, pokud se Foodworld ozve telefonicky či prostřednictvím emailu Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě.

 

 1. Bezpečnost

4.1. Zákazník je během registrace vyzvaný k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je vždy povinen uchovávat heslo v tajnosti a nesdílet ho s nikým dalším, taktéž nese Zákazník plnou odpovědnost za veškerou činnost, která na jeho účtu proběhne.

4.2. Zákazník je povinen Foodworld neodkladně informovat o tom, zpřístupnil-li Zákazník heslo další osobě, či má podezření, že došlo ke zneužití. V tomto případě je Foodworld oprávněn účet Zákazníka zablokovat, či ho vyzvat ke změnění svého hesla. Foodworld Zákazníkovi neodpovídá za jakoukoliv újmu, která mu vznikla v důsledku zneužití jeho přístupového hesla.

 

 1. Odstoupení od smlouvy, reklamace zboží a reklamační řád

5.1. Reklamace zboží. Pokud je balík při předání dopravcem poškozený, je Zákazník povinný zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat přepravní službě PPL na potvrzení o předání zboží, kam popíše vadu a až poté kontaktovat Foodworld telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

5.2. Reklamace zboží. Je-li balík při předání přepravní společností nepoškozený, ale po rozbalení Zákazník zjistí poškození zboží, je zákazník povinnen kontaktovat přímo Foodworld, a to buď na kontaktní email nebo telefonním hovorem. V případě reklamace je Zákazník povinen zboží zaslat na kontaktní adresu Foodworldu spolu s identifikací zboží a popsáním vady. Formulář k tomuto dostane Zákazník elektronickou poštou na email uvedený v objednávce.

5.3. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením §1829 zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění má Zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen zboží zaslat na kontaktní adresu Foodworldu. Formulář k tomuto dostane Zákazník na vyžádání elektronickou poštou na email uvedený v objednávce. Pro rychlý průběh se Zákazník telefonicky nebo prostřednictvím emailu spojí s Foodworldem.

5.4. V případě platného odstoupení od smlouvy bude již zaplacená Objednávka nebo její poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Zákazníka, který musí toto číslo účtu Foodworldu poskytnout.

5.5. Vrácení zboží není možné v případě, že došlo na straně Zákazníka k porušení ochranného obalu, načnutí, ochutnání produktu či jiné situaci znemožňující další prodej.

 

 1. Cena Nákupu, platební podmínky, dodací podmínky

6.1. Cenu Nákupu a případné další náklady na dopravu apod. dle smlouvy platí Zákazník formou dobírky přepravní službě PPL při předání zboží. Úhrada je možná kartou nebo v hotovosti.

6.3. Daňový doklad je vždy přiložen k Zákazníkově doručované objednávce. Na vyžádání jej Foodworld zašle Zákazníkovi taktéž emailem v elektronické podobě.

6.5. Po úspěšném přijetí objednávky na portálu www.foodworld.cz a jejím zkompletování je Objednávka předána přepravní službě PPL, která bude Objednávku doručovat. K Objednávce je připočítán poplatek za dopravu ve výši 120,- Kč (včetně DPH). V případě nadměrných zásilek o hmotnosti nad 30 kg bude poplatek za dopravu nastaven individuálně.

 

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Foodworld absolutní dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Foodworldu kladně vyřídit, bude o této skutečnosti Zákazník informován prostřednictvím telefonátu či emailu, který bude v Objednávce uveden jako kontaktní.

7.2. Zákazník souhlasí, že Foodworld nenese odpovědnost za bezchybný, plynulý a bezpečný chod internetového portálu www.foodworld.cz/. Foodworld taktéž nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do chodu internetového portálu www.Foodworld.cz.

7.3. Foodworld nenese odpovědnost za škodu či jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

 

VIII. Vratné zálohované obaly

8.1. Žádné produkty, které Foodworld nabízí, nejsou baleny do vratných zálohovaných obalů.

 

 1. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití apod.

10.1. Přístup a užití portálu www.foodworld.cz/ ze strany Zákazníka je bezplatné.

10.2. Zákazník používá portál www.foodworld.cz/ na vlastní riziko a plně souhlasí s tím, že fotografie zde uvedené jsou pouze ilustrační.

10.3. Na veškeré fotografie a texty umístěné na portálu www.foodworld.cz se vztahuje autorské právo a bez předchozího písemného souhlasu není jakékoliv další užití možné.

10.4. Foodworld neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím portálu http://www.foodworld.cz/, to znamená za chyby, opomenutí, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající portál www.foodworld.cz/, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny těchto dat, či další nehmotné a hmotné ztráty.

10.5. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.foodworld.czjsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Foodworldu, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

 

 1. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

11.1. Osobní údaje Zákazníka spravuje a zpracovává Foodworld, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo Foodworldu.

11.2. Foodworld zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či učiní závaznou Objednávku.

11.3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa pro doručení zboží, telefonní číslo, email.

11.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě.

11.5. Zákazník souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

11.8. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Foodworldu odvolat písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu Foodworldu.

11.9. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.Foodworld.cz nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného dle sídla Foodworldu.

13.2. Stane-li se některé z ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné či neúčinné, namísto takového nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatností či neúčinností některého ustanovení není zrušena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 Aktuální kontaktní údaje jsou k dispozici na portálu www.foodworld.cz v sekci „Kontakty“

Tyto obchodní podmínky internetového portálu jsou závazné v plné výši od 1.1.2022.